Algemene Voorwaarden Webshop

Algemene Voorwaarden Webshop Research voor de Regio® versie september 2013
1 Definities
Verkoper: Research voor de Regio®, gevestigd in Zwolle. KvK: 57149860, BTW: NL141749234B01.
Koper: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meer documenten aanschaft in de webshop op www.researchvoorderegio.nl.
Intellectuele Eigendomsrechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
Webshop: het gedeelte op www.researchvoorderegio.nl waar documenten te koop worden aangeboden.
Documenten - Alle digitale informatie die te koop wordt aangeboden in de webshop.

2 Toepasselijkheid
2.1 De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat gemaakt wordt van de webshop van www.researchvoorderegio.nl.

2.2 Voor elke aanschaf in de webshop wordt de koper gevraagd de voorwaarden te lezen en te accepteren. Zonder acceptatie kan er geen gebruik worden gemaakt van de webshop.

2.4 De verkoper is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele voorwaarden vindt de koper op de website vóór het moment van aanschaf van documenten.


3 Intellectueel eigendomsrecht
3.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, de service en de aangeboden documenten berusten bij Paul van der Cingel, rechtsgeldig vertegenwoordiger van Research voor de Regio®.

3.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze algemene voorwaarden, verleent de verkoper aan de koper een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om bestanden en gegevens, die via de webshop ter beschikking worden gesteld, te bekijken.
3.3 Het is niet toegestaan om gekochte bestanden of delen daarvan te kopiëren, te verspreiden, openbaar te maken of op enig andere manier te gebruiken dan vermeld in deze algemene voorwaarden, tenzij de verkoper daar nadrukkelijk via e-mail toestemming voor heeft gegeven.
4 Aansprakelijkheid
4.1 De verkoper besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de documenten in de webshop. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De verkoper wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in documenten in de webshop.
4.2 De verkoper is niet aansprakelijkheid voor enige schade aan de zijde van de koper of van derden, die opgelopen is door de aanschaf van documenten uit de webshop, tenzij anders in deze algemene voorwaarden vermeld.

4.3 De verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de aanschaf van documenten uit de webshop.

4.3 De koper vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de webshop door de koper.
4.4 De verkoper kan niet instaan voor de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de webshop. De verkoper kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van storingen of onderbrekingen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden of het uitwisselen van informatie via het internet tussen de verkoper en de koper.
4.5 De verkoper garandeert niet dat de documenten dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze documenten toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.
4.6 De verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De verkoper behoudt zich het recht voor om iedere link of verwijzing op enig moment te beëindigen.
4.7 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van de verkoper voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van de verkoper ("eigen handelen") zelf en/of het bestuur van de verkoper uit te sluiten.
 

5 Tarieven en betalingen en levering
5.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

5.2 De verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden - behoudens andersluidende afspraak - vanaf het moment waarop deze zichtbaar worden in de webshop.
 
5.3 Aanschaf van documenten in de webshop kan uitsluitend plaatsvinden tegen betaling met het iDeal-systeem.
5.4 Na goedkeuring van de betaling in het iDeal-systeem ontvangt de koper een e-mail met daarin een hyperlink naar het aangeschafte document. De koper kan, met inachtneming van artikel 3.2 en 3.3, het gekochte document downloaden.

6 Privacy
6.1 Tijdens het gebruik maken van de webshop, verstrekt de koper een e-mailadres aan de verkoper. Zonder dit adres is betaling en levering (zie sectie 5) niet mogelijk.
6.2 Van de kopers in de webshop wordt uitsluitend het e-mailadres bijgehouden. De verkoper verkoopt deze gegevens niet door aan derden en slaat de gegevens uitsluitend op voor administratieve doeleinden.

 
7 Garantie
7.1 Omdat de verkoper louter elektronische documenten verkoopt, beroept hij zich op uitsluiting van herroepingsrecht.
7.2 De verkoper streeft naar volledig tevreden kopers. In het geval een koper niet volledig tevreden is over een aangeschaft document, dan treedt hij per e-mail in contact met de verkoper met een omschrijving van de klacht.
7.3 De verkoper en koper zullen in het geval van het beschrevene bij 7.2 in redelijkheid en in goed overleg een regeling treffen om de klacht op te lossen.
 
8 Slotbepaling
8.1 Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de service en de website is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. De koper en verkoper zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

8.3 Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die tussen de koper en de verkoper zijn gemaakt. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze per e-mail zijn bevestigd.